REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL MUZEULUI UNIVERSITĂŢII DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM ION MINCU" BUCUREŞTI

I. DISPOZIŢII GENERALE. CADRU LEGAL. MISIUNE

Art. 1
.1 Muzeul Universităţii de Arhitectură şi Urbanism "Ion MIncu" este o instituţie publică de cultură, care colecţionează, conservă, cercetează, restaurează, comunică şi expune, în scopul cunoaşterii şi educării publicului, mărturii materiale legate de istoria şi evoluţia profesiei de arhitect în România.

Art. 1
.2 Sediul muzeului este în Bucureşti, str. Academiei nr. 18-20, 010014, în cadrul UAUIM.

Art. 2
. Muzeul Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu" Bucureşti este parte a structurii administrative a Departamentului Informare-Documentare (D.I.D.) şi funcţionează în baza propriului regulament de organizare. Conform organigramei D.I.D., Muzeul Şcolii de Arhitectură se subordonează directorului D.I.D. şi Senatului Universităţii.

Art. 3
. Muzeul este organizat şi funcţionează în conformitate cu legislaţia română în vigoare - Legea Muzeelor şi a Colecţiilor Publice nr. 311/2003 - şi cu prezentul Regulament de organizare şi funcţionare.

Art. 4. Muzeul administrează, cu toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din această calitate, bunurile publice înscrise pe listele sale de inventar: obiecte de inventar, bunuri culturale comune şi bunuri ce aparţin patrimoniului cultural naţional, potrivit normelor de clasificare stabilite prin ordin al Ministerului Culturii.

II. ISTORIC


Art. 5. O colecţie de tip muzeal fără statut oficial de muzeu a fost înfiinţată în Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" în anul 1982 şi a avut în patrimoniu obiecte şi documente reprezentative pentru învăţământul românesc de arhitectură (diplomele primilor arhitecţi români, acte emise de autorităţi cu privire la învăţământul de arhitectură, diverse documente ale Şcolii Superioare de Arhitectură, proiecte ale studenţilor şcolii etc.), precum şi alte exponate legate de evoluţia arhitecturii: machete ale unor monumente şi construcţii celebre, fragmente de ornamente şi feronerie recuperate din demolările anilor ‘80 etc.

III. OBIECTIVE. ATRIBUŢII. ACTIVITĂŢI. SERVICII

Art. 6
. 1 Muzeul UAUIM are următoarele obiective:
a) cercetarea şi colecţionarea de bunuri cu caracter istoric, artistic, documentar referitoare la profesia de arhitect, în vederea constituirii şi completării patrimoniului muzeal;
b) constituirea şi organizarea fondurilor documentare;
c) organizarea evidenţei gestionare şi ştiinţifice a patrimoniului deţinut în administrare;
d) depozitarea şi conservarea patrimoniului deţinut, conform standardelor şi normelor elaborate de Ministerul Culturii;
e) punerea în valoare a patrimoniului cultural aflat în administrarea sa prin:
- organizarea de expoziţii permanente şi temporare;
- acordarea unor servicii documentare persoanelor fizice şi juridice, prin transmiterea informaţiilor despre patrimoniul cultural deţinut şi despre instituţie, potrivit normativelor în vigoare;
- editarea de publicaţii ştiinţifice şi de popularizare;
- contactul permanent cu mediile de informare, cu organizaţii neguvernamentale, instituţii culturale, de învăţământ şi cercetare ştiinţifică, organisme şi foruri internaţionale, precum UNESCO, ICOM, ICOMOS, CIDO etc., prin schimburi de idei şi prin participarea la manifestări ştiinţifice şi culturale interne şi internaţionale;
- formarea specialiştilor în toate domeniile de specialitate pe care le presupun funcţiile de bază ale muzeului.

Art. 6.2
Serviciile oferite de muzeul Universităţii de Arhitectură şi Urbanism sunt:
a) organizarea de expoziţii, manifestări culturale, acţiuni de popularizare, precum şi realizarea unor lucrări ştiinţifice de profil;
b) elaborarea de tematici şi organizarea nemijlocită de expoziţii permanente sau temporare;

Art. 7
Potrivit obiectivelor de activitate, competenţelor şi structurii sale organizatorice, muzeul are următoarele atribuţii principale:
a) elaborarea de programe şi proiecte culturale proprii, în concordanţă cu strategia culturală promovată de Ministrul Culturii şi de Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu" Bucureşti;
b) stabilirea de măsuri tehnice, economice, organizatorice pentru ducerea la îndeplinire a programelor culturale aprobate, de a căror realizare răspunde;
c) cercetarea pentru dezvoltarea colecţiilor muzeale.

Art. 8
Principalele activităţi ale muzeului se realizează prin:
a) cercetarea patrimoniului cultural local, naţional şi universal;
b) cercetarea cu prioritate a patrimoniului pe care îl deţine şi a contextelor istorice specifice acestui patrimoniu, conform programelor anuale şi de perspectivă;
c) documentarea în vederea depistării cunoaşterii şi, după caz, a achiziţionării de obiecte de patrimoniu pentru completarea şi îmbogăţirea colecţiilor sale;
d) evidenţa şi conservarea obiectelor de patrimoniu;
e) expunerea, în expoziţii permanente şi în expoziţii temporare, atât în cadrul muzeului, cât şi în alte spaţii, a patrimoniului pe care îl deţine sau a imaginilor acestuia;
f) punerea în valoare şi comunicarea publică prin manifestări culturale şi ştiinţifice, precum şi prin publicaţii, a rezultatelor cercetării muzeologice, istorice şi culturale;
g) contactul permanent cu publicul, precum şi cu organizaţii nonguvernamentale, cu instituţii de învăţământ şi cercetare, în mod prioritar cu muzeele din ţară şi străinătate, inclusiv cu organismele şi forurile internaţionale de profil.

IV. PATRIMONIU

Art. 9.1 Patrimoniul muzeului este format din 936 piese individuale şi 71 piese încastrate în perete care formează gliptoteca.

Art. 9.2 Patrimoniul muzeului format din bunuri mobile este grupat pe următoarele colecţii:
1. Colecţia Arhitect „Ion Mincu" (Medalion marmură „Ion Mincu şi soţia sa Eliza" înscris în Patrimoniul Cultural Naţional în 1975, propus prin evaluare clasării în secţiunea Tezaur a Patrimoniului Cultural Naţional şi 4 desene din anii de şcoală ce fac parte din Fondul Arhivistic Naţional).
2. Colecţia Simu (17 piese provenite de la Muzeul Simu, înscrise în Patrimoniul Cultural Naţional din 10 decembrie 1974, propuse prin evaluare clasării la categoria Tezaur sau Fond a Patrimoniului Cultural Naţional.
3. Colecţia Mânăstirea Stavropoleos (8 piese în gliptotecă)
4. Colecţia Mânăstirea Văcăreşti (releveu şi gliptoteca)
5. Colecţia arhitecturii de lemn (înscrisă în 1975 în Patrimoniul Cultural Naţional)
6. Colecţia de machete realizate după monumente de arhitectură.
7. Colecţia de piese diverse realizate în cadrul atelierului de modelaj .
8. Colecţia de documente privind evoluţia învăţământului de Arhitectură în cadrul UAUIM
9. Colecţia de instrumente folosite în profesia de arhitect
10. Colecţia de medalii primite de UAUIM
11. Colecţia de fragmente de ornamente şi feronerie recuperate din demolările anilor ’80.

Art. 9.3 Patrimoniul muzeului poate fi îmbogăţit şi completat prin achiziţii şi donaţii, precum şi prin preluarea unor bunuri, în regim de comodat sau prin transfer din partea unor instituţii publice, a unor persoane juridice de drept public sau privat, a unor persoane fizice din ţară şi străinătate.
Art. 9.4 Bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea muzeului se gestionează potrivit normelor în vigoare, conducerea instituţiei având obligaţia să aplice măsurile prevăzute de lege în vederea protejării acestora.
Art. 9.5 Inventarierea generală a colecţiilor se efectuează anual.


V. ATRIBUŢIILE PERSONALULUI MUZEAL

Art. 10
. 1 Atribuţiile muzeografului sunt:
a) Întocmeşte planurile de activitate ale muzeului pe care le supune aprobării directorului de departament şi Senatului UAUIM
b) întocmeşte fişe analitice de evidenţă pentru piesele din colecţiile stabilite conform fişei postului, piese aflate în depozitele muzeului şi în expoziţia permanentă;
c) asigură şi întocmeşte evidenţa bunurilor din gestiune, completând registrele de evidenţă;
d) realizează cercetare ştiinţifică pe teren, biblioteci şi arhive;
e) urmăreşte modul de îmbogăţire a colecţiilor specifice muzeului, gestionarea,
depozitarea, conservarea şi valorificarea pieselor din cadrul acestora;
f) stabileşte relaţii cu publicul, lucrează la evidenţa şi valorificarea patrimoniului muzeal, în mod prioritar prin expoziţii, manifestări culturale, acţiuni de popularizare, precum şi prin realizarea unor lucrări ştiinţifice de profil;
g) elaborează tematici şi organizează nemijlocit expoziţii permanente sau temporare;
h) coordonează activitatea de îndrumare a vizitatorilor, conduce efectiv, la cerere, grupurile de vizitatori în muzeu;
i) efectuează sondaje de opinie ale vizitatorilor pe baza chestinarelor aprobate de director;
j) propune programe care să includă modalităţi noi de fidelizare pentru publicul obişnuit al muzeului precum si servicii noi, atractive pentru alte segmente de public;
k) face propuneri, prin referate de necesitate, pentru dotarea cu aparatură şi aprovizionarea cu materiale.
l) controlează zilnic, la intrarea şi ieşirea din serviciu, starea încăperilor din expoziţia de bază şi a vitrinelor, funcţionarea sistemului de alarmă, a celorlalte instalaţii ale muzeului;
m) controlează permanent ordinea şi curăţenia în expoziţia permanentă şi în colecţii (depozite), prezenţa personalului de supraveghere şi securitatea obiectelor muzeale; n) informează, în mod operativ, conducerea instituţiei în legătură cu evenimentele de orice fel, cu deosebire incidentele ce pot influenţa buna desfăşurare a activităţilor specifice în muzeu;
o) informează conducerea muzeului asupra stării de conservare a colecţiilor şi a necesităţilor de conservare ce se impun, prin rapoarte şi referate scrise;
p) participă la cursurile de perfecţionare organizate de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional prin instituţia specializată.

Art. 10.2. Atribuţiile personalul de întreţinere şi supraveghere sunt:
a) urmăreşte securitatea bunurilor expuse prin respectarea normelor de microclimat
(umiditate, temperatură, iluminat);
b) ajută la manipularea pieselor, cu respectarea procedurilor operaţionale;
c) asigură curăţenia sălilor şi a exponatelor, sub supravegherea muzeografului.

Art. 11
.Paza clădirilor şi bunurilor aflate în proprietatea muzeului, atât în timpul, cât şi în afara programului de funcţionare cu publicul, este asigurată de un corp de paznici şi de un sistem de supraveghere electronică (antiefracţie şi de semnalizare a focului).

Art. 12
. 1 Personalul contractual al muzeului va respecta normele de conduită profesională prevăzute de Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

Art. 12. 2 Personalul contractual al muzeului poate sesiza persoana competentă conform art. 10 alin. (4), cu privire la încălcarea prevederilor Legii nr. 477/2004, precum şi cu privire la constrângerea sau ameninţarea exercitată asupra unui angajat contractual, pentru a-l determina să încalce dispoziţiile legale în vigoare ori să le aplice necorespunzător.

Art. 13. Eliberarea din funcţie a personalului muzeului sau încetarea raporturilor de muncă se fac în condiţiile legii.

VI. DISPOZIŢII FINALE

Art. 14
.1 Prevederile prezentului Regulament de organizare şi funcţionare se completează, de drept, cu dispoziţiile normative în vigoare.

Art. 14.2 Prevederile prezentului Regulament intră în vigoare la data aprobării lui prin Hotărârea Senatului Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu" Bucureşti.

 

FaLang translation system by Faboba